Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 Webstijn: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Webstijn een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

 1. Toepasbaarheid

2.1 Bij akkoord van een overeenkomst met Webstijn verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met webdesigndiensten.

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Webstijn zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Webstijn is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever via e-mail binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 1. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdrachtbevestiging is ingevuld/ondertekend en via e-mail is ontvangen door Webstijn; Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Webstijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webstijn het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Webstijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Webstijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webstijn is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webstijn kenbaar behoorde te zijn.

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Webstijn op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Webstijn, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Webstijn is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Webstijn van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.5 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 1. Copyright

7.1 Al het door Webstijn vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webstijn niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Webstijn verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Webstijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Webstijn hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webstijn gerechtigd hiervoor een

zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Webstijn behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Webstijn bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webstijn op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Webstijn of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webstijn.

8.2 Webstijn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webstijn slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webstijn voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webstijn. Indien de reclame gegrond is zal Webstijn deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Webstijn binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Webstijn naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en

Webstijn en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Webstijn volgens afspraak te honoreren.

11.2 Jaarlijks dient de opdrachtgever het bedrag van het

volgende jaar licentie (en indien afgesproken hosting) vooraf te voldoen.

11.2.1 Maandelijks dient de opdrachtgever het bedrag van onderhoudskosten te voldoen indien de opdrachtgever deze dienst afneemt van Webstijn en indien dit vermeld is in de offerte.

11.3 Na één jaar is opzeggen mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats.

11.3.1 Vanaf het moment van opzeggen is Webstijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die plaatsvindt op website

11.4 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte na goedkeuring van het ontwerp te voldoen en de overige 50% voordat de website op de juiste domeinnaam online gaat.

11.5 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Webstijn de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, maar de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Webstijn niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Webstijn een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is deopdrachtgever vanaf dit  moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 1. Duur en opzegging

12.1 Indien de dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de website of anders overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging die via een e-mail plaatsvindt, met een opzegtermijn van 2 maanden, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Standaard staat verlenging aan waarbij het product wordt

verlengd op de verloopdatum.

12.3 Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Webstijn gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Webstijn is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.

12.4 Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via e e-mail opzeggen.

12.5 Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Webstijn het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Webstijn op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 1. Wijziging van deze algemene voorwaarden

13.1 Webstijn bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten

overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigdeze algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van deze algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 1. Overig

14.1 Webstijn zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor

eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webstijn.

14.2 Wanneer Webstijn bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Webstijn is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een

overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Webstijn zal de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

14.4 Webstijn is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt

Webstijn zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14.5 Webstijn is gevestigd en geregistreerd in Nederland. Prijzen zijn excl. BTW. Voor opdrachten van opdrachtgevers met een geldig BTW nummer en gevestigd buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. Particulieren betalen 21% BTW aan Webstijn.

 

Start chat
Heb je een vraag?